IP1
חיפוש בתוכן
חיפוש באירועים
חיפוש קטגוריות
חיפוש אנשי קשר
חיפוש תגיות

בהתאם לתקנות נגישות השירות, חובה על כל ארגון המעסיק מעל 25 עובדים להעביר לכל נותני השירות, המנהלים הישירים ושדרת ההנהלה (נושאי משרה בתאגיד) הדרכה בנושא נגישות השירות, וכן לבצע ריענון מדי שנה לעובדים נותני השירות בארגון.

המרכז הישראלי לנגישות של שק"ל עורך הדרכות למוסדות וגופים להכשרת עובדי הארגון למתן שירות נגיש, כולל התנסות חווייתית, וכן הדרכות ריענון, על פי דרישות החוק.

מטרות הדרכת נגישות השירות

  • הכרת מאפיינים של אנשים עם מוגבלות (עקב מִגבּלוֹת חושיות / פיזיות / נפשיות / שכליות) והשפעתם על יכולת קבלת השירות ביחידות השירות בארגון.
  • הכרת כּללֵי בסיס למתן שירות נגיש לפונים עם מוגבלות.
  • חשיפה לדרישות החוק ולתקנותיו.

מבנה הדרכה וריענון

ההדרכות מבוצעות בפריסה ארצית במיקום בהתאם לבקשת הלקוח, בקבוצות של עד 30 אנשים. משך ההדרכה שלוש שעות, כולל התנסויות חווייתיות וזמן לשאלות. הדרכת ריענון מבוצעת בהתאם לצרכי הארגון, בשילוב דוגמאות מן השטח. משך הדרכת ריענון כשעה.

במסגרת ההדרכה המשתתפים חווים התנסויות בהלימה לתחומי מוגבלות שונים, המאפשרים להם להכיר טוב יותר את דרכי ההתמודדות של אנשים עם מוגבלויות וכך להבין כיצד הם יכולים להתאים את השירות של הארגון לרווחת לקוחותיהם.

המרצה: תומר אקסלרוד, מנהל יחידת ההדרכה במרכז הישראלי לנגישות ומורשה לנגישות השירות.

ההדרכה מקנה לארגון תעודה רשמית המאשרת ביצוע הדרכה בהתאם לדרישת תקנות נגישות השירות. בסיום ההדרכה הארגון מקבל חומר מסכם בכתב להפצה לעובדי הארגון.

ניתן להרחיב את הפעילות ולנצל את ההדרכה גם לפעילות גיבוש צוותית / מחלקתית.

 לפרטים והזמנת הדרכה:

מייל:  

טלפון: 04-8526020

140 פרוייקטים בנגישות בשנה
side figures chain

לתשומת ליבכם

  • 1
  • 2
  • 3