IP1
חיפוש בתוכן
חיפוש באירועים
חיפוש קטגוריות
חיפוש אנשי קשר
חיפוש תגיות

הנדון: בדיקת פערי שכר בין גבר לאישה לשנת 2022

בהתאם לסעיף 6 ב (ג) לחוק שכר שווה לעובדת ועובד, הרינו לעדכנכם שבוצעה בדיקה על ידי מחלקת השכר, מחלקת משאבי אנוש, מחלקת כספים ומנכ"ל העמותה.

בוצע ניתוח לדוח פנימי המשקף את נתוני השכר לפי תפקידים, וזאת על מנת לבחון האם קיימת בקבוצה כל שהיא פערי שכר בין גברים לנשים.

נמצא כי אין פערי שכר לשנת 2022

בברכה

הנהלת שק"ל