IP1
חיפוש בתוכן
חיפוש באירועים
חיפוש קטגוריות
חיפוש אנשי קשר
חיפוש תגיות

מניעת הטרדה מינית בעבודה

במסגרת ערכי העבודה הכוללים את הטיפול והדאגה לעובדים, מטפלת העמותה בהקניית הערכים והנורמות המתבקשות במקום העבודה.

לעיתים יתכנו מצבים חריגים שבמסגרתם עלולים לצוץ מקרים של הטרדה מינית אשר העמותה רואה בחומרה רבה ואשר עלולים להיות עבירה פלילית בנסיבות מסוימות.

מקרים חריגים אלו מהווים פגיעה בזכויות וחירות הפרט, בכבודו, ואף פוגעים בעקיפין בתפקודו התקין של העובד.

לאור כניסת החוק למניעת הטרדה מינית לתוקף בתאריך 20/9/98 מצ"ב התקנון לטיפול הטרדה מינית שמטרתו ליצור מודעות, התרעה ומניעת תופעות של הטרדה מינית בעבודה.

נבקשך להביא תקנון זה לידיעת כל העובדים, ולאפשר לעובדים המעוניינים לעיין בו.

אנו מקווים כי המודעות והטיפול בנושא זה במסגרת העמותה ימנעו קיום מקרה הטרדה מינית ויבטיחו המשך שמירת כבודם של העובדים בעמותה.

האחראית על נושא זה מטעם העמותה היא גב' אורלי מזרחי, מנהלת כח אדם. פניות בנושא יש להעביר אליה בדרכים הבאות: 
מייל –  , או לטלפון 02/5480100, נייד 052/3658330.

בכבוד רב,

עופר דהרי
מנכ"ל